Om Eskelhem

Människor har bott i Eskelhem sedan stenåldern och i socknen finns närmare 600 fornlämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vid prästgården påträffades 1866 ett offerfynd bestående av en solskiva och en hästmundering av brons. Över 40 så kallade kämpgravar, som egentligen är järnåldershusgrunder, finns i flera ängen. Vid Ullviar ligger ett storröse från bronsåldern.

Järnåldersgravfält finns bland annat vid Alvene, Boleks och Tjuls. Detta bara nämnt som exempel på att man överallt trampar på historisk mark.

Kyrkan från 1100-talet är stor och ljus. Under 1200-talet byggdes nytt torn och nytt kor och långhuset höjdes. Från 1200- talet härstammar det gyllene triumfkrucifixet och de unika målningar i valven.

Efter betydande restaureringar 1959 och 1993 har kyrkan fått sitt nuvarande utseende.

Vid kyrkan ligger ett vackert hävdat änge, prästänget eller Maldesänge. Där växer hasselbuskar, lövträd och ängsblommor och orkidéer.

Under slutet av 1800-talet utdikades flera myrar, såsom Blötmyr, Sinnaremyr och Vikmyr. Genom socknen rinner flera åar och kanaler samman till Idån, som i sin tur rinner ut i Paviken i Västergarn.

Socknen är ganska utbredd, från gränserna mot Stenkumla, Hogrän och Mästerby ner till västra kusten på ett par ställen. De andra grannsocknarna är Tofta, Sanda och Västergarn.

Vid övre vägen från Stenkumla mot Klinte finns nu mest skog, men där låg i början av 1900-talet flera mindre boställen och även en liten tändsticksfabrik.

Huvudvägen genom Eskelhem går längs Litorinavallen (en gammal strandvall) genom villabebyggelse, förbi kyrkan och söderut mot Sanda. Detta område är en lummig och naturskön trakt.

Stationshuset vid Tjuls är kvar sedan den tid då Gotland hade järnvägar. Från Tjuls går en rak väg på den gamla järnvägsvallen till Skogs i Mästerby.

Eskelhem har varit en jordbruksbygd, där de flesta arbetat med djur, jord och skog. Gårdarna är inte stora utan drivs som familjejordbruk. År 2019 har Eskelhem 7 gårdar med mjölkproduktion. Andra gårdar har svin, köttdjur, hästar, äggproduktion och grönsaksodlingar.

Numera finns det en hel del villabebyggelse och många har arbete utanför socknen. Det finns dock några hantverkare såsom byggnadssnickare, rörmokare och målare.

Eskelhems skola byggdes 1872 och där undervisas barn från både Tofta och Eskelhem.

Föreningslivet representeras av Centerkvinnorna, Vest-bygdens LRF-avd, Eskelhems Kyrkliga Syförening, Eskelhems Bygdegårdsförening, Eskelhem-Tofta SPF-avd, Tofta Eskelhem Röda kors krets samt Eskelhems Skolas Föräldraförening.

Eskelhems sparbank grundades 1872. År 2005 fusionerade banken med Fardhem Pastorats Sparbank och Burs Pastorats Sparbank, tillsammans bildades Sparbanken Gotland. År 2010 fusionerade de med Sparbanken Gute och köpte även in Swedbanks kontor i Klintehamn. Huvudkontoret som låg i Eskelhem flyttades 2013 till Roma, 2016 lades kontoret i Klintehamn ner. Sparbanken Gotland har numera 2 kontor: Roma och Stånga.

Eskelhem har haft sin bygdegård sedan 1937 och den är en naturlig samlingsplats och är flitigt använd av skola, föreningar och studiecirklar.

FAKTARUTA ESKELHEM

AREAL: 3722 ha varav 1548 ha åker, 110 ha bete, 1251 ha skog, 290 ha annan mark

INVÅNARANTAL :  ca  600 st