Bli medlem

Bygdegården behöver ditt stöd!

Årsavgiften är 150 kr för enskild medlem, 200 kr för familj.

Insättes på bankgiro 357-6550

Betalningsmottagare Eskelhems Bygdegårdsförening

Glöm ej att ange namn och adress!