Förslag till
Föredragningslista Årsmöte 2023
 
 1. Årsmötetsöppnande
 2. Val av mötesfunktionärer, a) ordförande, b)sekreterare, c)två protokolljusterare, d) två rösträknare, e) pressreferent
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
 10. Ersättning för styrelseledamöter, uthyrare och revisorer
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter jämte suppleanter, samt mandatperiod för dessa
 12. Val av föreningens ordförande
 13. Val av övriga ledamöter i styreksen jämte suppleanter
 14. Val av eventuella råd och kommittéer
 15. Rätt att teckna föreningens firma och bankkonton
 16. Val av revisorer jämte suppleanter
 17. Val av två ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 18. Val av ombud till övriga föreningar
 19. Verksamhetsplan 2023
 20. Regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 21. Budget 2023
 22. Antagande av uppdaterade stadgar
 23. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
 24. Information
 25. Val av valberedning inför årsmöte 2024
 26. Rapporter
 27. Vid årsmötet väckta frågor
 28. Årsmötet avslutas